Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
kandydata do pracy

Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo PROMAX Spółka Jawna Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolski (63-400) przy ulicy Wolności 19, dalej zwany „ADO”.

Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Przedsiębiorstwo PROMAX Spółka Jawna Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolski (63-400) przy ulicy Wolności 19 lub mailowo iod@promax.media.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi kadrowe.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednocześnie ADO informuje, że ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
 • przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z ADO,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe (Kodeks Pracy art. 221 ):

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe wskazane przez taka osobę;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy Kodeks Pracy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

W zakresie, w jakim Pana/i dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pan/i prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres elektroniczny dzialpersonalny@promax.media.pl

ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

Uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo „PROMAX” sp.j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (dalej jako „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski
poprzez e-mail: biuro@promax.media.pl
telefonicznie: 62 735 31 11

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zostaw numer

Oddzwonimy

Zadzwoń:

+48 62 735 31 11

Zostaw swój numer!

Skorzystaj z poniższego formularza, podaj swój numer telefonu.
Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą i odpowiedzą na pytania dotyczące oferty.