Informacja o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Informujemy, że w związku z wejściem w życie telekomunikacyjnych przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) z dniem 21 grudnia 2020 r. musimy dokonać zmian warunków umowy określonych w stosowanych przez nas dokumentach abonenckich.

Zmiany dotyczą m. in. uproszczenia rozwiązywania umów, w tym umów automatycznie przedłużonych na czas nieoznaczony, a także uprawnień abonenta w zakresie zachowania ciągłości usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany dostawcy.

Jeżeli nie akceptują Państwo planowanych zmian, przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. Planowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Dlatego w przypadku rozwiązania przez Państwa umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa w ramach promocji, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których umowa w art. 57. Ust 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne  (kwota nie może przekroczyć wartości tych ulg, pomniejszonej o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania).

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zmian:

W „Umowie abonenckiej”:

 • W § 3 ust. 3 dodaje się na końcu następujące zdania: „W przypadku, w którym Umowa zawarta na czas oznaczony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”;
 • W § 7 dodaje się ust. 6 o następującej treści: „W przypadku gdy Operator umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy.”;
 • W § 9 ust. 1 po słowach: „oraz sposoby informowania Abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez Abonenta (dot. Usługi dostępu do Internetu mobilnego)” dodaje się następujące słowa: „, a także uprawnień Abonenta w zakresie prawa do zachowania ciągłości usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany jej dostawcy”.

W „Umowie abonenckiej dla klientów biznesowych”:

 • W § 3 ust. 3 dodaje się na końcu następujące zdania: „W przypadku, w którym Umowa zawarta na czas oznaczony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”;
 • W § 7 dodaje się ust. 6 o następującej treści: „W przypadku gdy Operator umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy.”;
 • W § 9 ust. 1 przed słowami: „oraz sposoby informowania Abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez Abonenta (dot. Usługi dostępu do Internetu mobilnego)” dodaje się następujące słowa: „, a także uprawnień Abonenta w zakresie prawa do zachowania ciągłości usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany jej dostawcy”.

W „Regulaminie świadczenia Usług telewizji i radia”:

 • W § 3 dodaje się ust. 7 o następującej treści: „W przypadku gdy Operator umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy.”;
 • W § 3 dodaje się ust. 8 o następującej treści: „W przypadku, w którym Umowa zawarta na czas oznaczony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”;

W „Regulaminie świadczenia usług dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej”:

 • W § 3 dodaje się ust. 7 o następującej treści: „W przypadku gdy Operator umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy.”;
 • W § 3 dodaje się ust. 8 o następującej treści: „W przypadku, w którym Umowa zawarta na czas oznaczony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”;
 • Po § 12 dodaje się §121 o następującej treści:
 • 121 [Prawo do zachowania ciągłości Usługi dostępu do Internetu]
 1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia tej usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Nowy dostawca aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą, potwierdzonym niezwłocznie na Trwałym nośniku. Dotychczasowy dostawca jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.
 2. Abonent powiadomi Operatora o zamiarze zawarcia z nim Umowy z wykorzystaniem prawa określonego w ust. 1.
 3. Za czynności związane z realizacją prawa Abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu nie pobiera się opłat od Abonenta.
 4. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Operatora działającego jako dotychczasowy dostawca tej usługi, Abonentowi przysługuje od Operatora jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów rozliczeniowych u Operatora.
 5. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Operatora działającego jako nowy dostawca tej usługi, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od Operatora za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych u dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu aktywacji usługi dostępu do Internetu uzgodnionego przez nowego dostawcę z Abonentem do dnia rozpoczęcia świadczenia tej usługi przez nowego dostawcę.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, w ramach której Operator zapewniał Abonentowi dostęp do poczty elektronicznej, której adres jest związany z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Operatora zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy abonenckiej. Prawo powyższe nie obejmuje usługi poczty elektronicznej sprzedawanej jako usługa odrębna od usługi dostępu do Internetu.
 8. Realizacja uprawnień Abonenta w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu może być czasowo zawieszona lub ograniczona w drodze decyzji Prezesa UKE.
 9. W przypadku wydania przez upoważniony organ: aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych (pod jakąkolwiek nazwą) mających wpływ na realizację prawa określonego w ust. 1, Operator jest upoważniony do dokonania jednostronnej zmiany warunków Umowy (z zachowaniem wymogów oraz procedur przewidzianych prawem i Umową) w zakresie wynikającym z treści tego aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych.
 • W § 13 ust. 9 dodaje się na końcu następujące zdanie: „Abonent zachowuje prawo do przeniesienia przydzielonego numeru przy zmianie dostawcy przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.”

W „Regulaminie świadczenia usług dostępu do Internetu mobilnego PROMAX”:

 • W § 3 dodaje się ust. 6 o następującej treści: „W przypadku gdy Dostawca umożliwia zawarcie Umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie może być dokonane w formie dokumentowej. Postanowienie zdania poprzedniego ma pierwszeństwo stosowania w przypadku sprzeczności z pozostałymi postanowieniami dokumentów określających warunki Umowy.”;
 • W § 3 dodaje się ust. 7 o następującej treści: „W przypadku, w którym Umowa zawarta na czas oznaczony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”;
 • Po § 9 dodaje się §91 o następującej treści:
 • 91 [Prawo do zachowania ciągłości Usługi dostępu do Internetu]
 1. W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia tej usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne. Nowy dostawca aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą, potwierdzonym niezwłocznie na Trwałym nośniku. Dotychczasowy dostawca jest obowiązany świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.
 2. Abonent powiadomi Dostawcę o zamiarze zawarcia z nim Umowy z wykorzystaniem prawa określonego w ust. 1.
 3. Za czynności związane z realizacją prawa Abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu nie pobiera się opłat od Abonenta.
 4. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Dostawcy działającego jako dotychczasowy dostawca tej usługi, Abonentowi przysługuje od Dostawcy jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech Okresów rozliczeniowych u Dostawcy.
 5. Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie Dostawcy działającego jako nowy dostawca tej usługi, Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie od Dostawcy za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych u dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu aktywacji usługi dostępu do Internetu uzgodnionego przez nowego dostawcę z Abonentem do dnia rozpoczęcia świadczenia tej usługi przez nowego dostawcę.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, w ramach której Dostawca zapewniał Abonentowi dostęp do poczty elektronicznej, której adres jest związany z jego nazwą handlową lub znakiem towarowym, Abonent może żądać od Dostawcy zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy abonenckiej. Prawo powyższe nie obejmuje usługi poczty elektronicznej sprzedawanej jako usługa odrębna od usługi dostępu do Internetu.
 8. Realizacja uprawnień Abonenta w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu może być czasowo zawieszona lub ograniczona w drodze decyzji Prezesa UKE.
 9. W przypadku wydania przez upoważniony organ: aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych (pod jakąkolwiek nazwą) mających wpływ na realizację prawa określonego w ust. 1, Dostawca jest upoważniony do dokonania jednostronnej zmiany warunków Umowy (z zachowaniem wymogów oraz procedur przewidzianych prawem i Umową) w zakresie wynikającym z treści tego aktu prawnego, rozstrzygnięcia, decyzji lub wytycznych.

Załączone dokumenty w wersji uwzględniającej planowane zmiany:

Umowa Abonencka

Umowa Abonenta dla klientów biznesowych

Regulamin świadczenia usług telewizji i radia

Regulamin świadczenia usług dostępu do internetu oraz telefonii stacjonarnej

Regulamin świadczenia usług dostępu do internetu mobilnego PROMAX

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zostaw numer

Oddzwonimy

Zadzwoń:

+48 62 735 31 11

Zostaw swój numer!

Skorzystaj z poniższego formularza, podaj swój numer telefonu.
Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą i odpowiedzą na pytania dotyczące oferty.