Zmiany w regulaminach świadczenia usług

Ostrów Wielkopolski, 12 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo, użytkownicy usług telekomunikacyjnych w Przedsiębiorstwie PROMAX sp.j. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 grudnia 2018 roku obowiązywać będą zmienione przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne. Powoduje to konieczność wprowadzenia zmian w treści wiążących nas dokumentów abonenckich. Wprowadzone zmiany pozostają związane z:

  1. formą zawierania umów i dokonywania w nich zmian (zamawiania nowych usług, zmieniania pakietów) oraz sposobu potwierdzamy przez nas tego rodzaju zmian;
  2. zasadami odstępowania od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez klientów biznesowych (zasady dotyczące konsumentów nie ulegają zmianie);
  3. zasadami korzystania z usług o podwyższonej opłacie;
  4. nowym uprawnieniem do przetwarzania Państwa adresu e-mail bez dodatkowej zgody, jeżeli przetwarzanie to odbywa się w związku ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi.

 

Zmiany zostają wprowadzone w następujących dokumentach:

 

Umowa abonencka oraz

Umowa abonencka dla klientów biznesowych

§5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Na warunkach określonych w ust. 1, PROMAX może także umożliwić Abonentowi zmianę zakresu świadczonych Usług poprzez złożenie oświadczeń w formie elektronicznej lub dokumentowej, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, fax-u lub serwisów internetowych PROMAX: promax.media.pl lub e.promax.media.pl. Możliwość opisana w zdaniu pierwszym dotyczy zamówienia Usług dodatkowych lub zmiany Pakietu usług, w którym świadczone są Usługi (wyłącznie niewymagającej zmiany Sprzętu).

 

§5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku gdy zmiana Umowy dokonywana jest poprzez oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

 

§6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

PROMAX powiadamia Abonenta o treści doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany Cennika, warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, na piśmie, Trwałym nośniku, w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa chyba że Abonent złożył jedno z żądań opisanych w ust. 2 poniżej żądanie dostarczania mu każdej proponowanej zmiany Cennika, warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. PROMAX podaje do publicznej wiadomości, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego PROMAX promax.media.pl, treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu lub Cennika. Powiadomienie oraz podanie do publicznej wiadomości winno być dokonane z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Informacje, o których mowa w art. 61a ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, PROMAX poda do wiadomości publicznej, zgodnie z postanowieniami art. 61a ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 

W §6 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli PROMAX dopuszcza korzystanie z takiego środka), PROMAX dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na adres wskazany przez Abonenta. W przypadku Abonentów będących stroną umowy zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej, PROMAX dostarcza, na żądanie tych Abonentów, treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.  

 

W związku z dodaniem ust. 2 przesuwa się numeracja kolejnych ustępów.

 

W §6 ust. 5-6 (dawna numeracja 4-5) wprowadza się następujące zmiany:

5. Uregulowań ust. 3 4 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również – w przypadku zmian Umowy lub Regulaminu – usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, a także zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla Usług lub  gdy wynika to z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego.

 

6. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy określonych w Cenniku albo w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, PROMAX podaje do publicznej wiadomości poprzez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany Regulaminu lub Cennika, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę abonencką do dnia wejścia w życie tych zmian.

 

W §7 ust. 5 dodaje się na końcu zdanie:

Oświadczenia powyższe można także złożyć w formie elektronicznej lub dokumentowej. Oświadczenia w formie dokumentowej składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zostać złożone za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w Umowie jako adres poczty elektronicznej Abonenta (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

 

§9 ust. 1 otrzymuje brzmienie (nie dotyczy Umowa abonenckiej dla klientów biznesowych):

W Regulaminie zawarte zostały zapisy dotyczące: sposobów składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi, sposobów dokonywania płatności, okresu rozliczeniowego, wprowadzonych przez lub na zlecenie PROMAX ograniczeń w zakresie korzystania ze Sprzętu, danych dotyczących funkcjonalności świadczonej Usługi, danych dotyczących jakości usług, zakresu usług serwisowych oraz sposobów kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą, zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, zasad,  trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji, postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów oraz obowiązujących od dnia 10 stycznia 2017 r. postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i postępowaniach przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy Prezesie UKE, sposobu uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych, sposobów przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych oraz zapisy dotyczące wszelkich opłat należnych w momencie rozwiązania Umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić (z zastrzeżeniem treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, które stanowi załącznik do Umowy – dotyczy Umów zawartych z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora lub na odległość) oraz sposoby informowania Abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez Abonenta (dot. Usługi dostępu do Internetu mobilnego).

 

Regulamin świadczenia Usług telewizji i radia

§2 następujące definicje otrzymują brzmienie:

 

Abonent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Operator zawarł Umowę abonencką na piśmie lub w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl.

 

Umowa abonencka/Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl, a w przypadku udostępnienia przez Operatora takiej możliwości także w inny sposób w formie elektronicznej lub dokumentowej pomiędzy Operatorem a Abonentem.

 

§3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Umowa abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej, a w przypadku udostepnienia przez Operatora takiej możliwości, także w formie elektronicznej lub w formie dokumentowej, w tym za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl. Abonentowi przysługuje prawo wyboru formy umowy spośród udostępnionych przez Operatora. Umowa zostaje zawarta po spełnieniu przez Zamawiającego określonych w Regulaminie warunków oraz stwierdzeniu przez Operatora istnienia możliwości technicznych świadczenia Usług, w tym w szczególności na podstawie Zamówienia, złożonego przez Zamawiającego. Operator może dodatkowo zapewnić możliwość zawarcia Umowy abonenckiej w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku rozszerzania zakresu Umowy abonenckiej o Usługę kolejnego rodzaju, tzn. usługę dostępu do Internetu lub usługę telefonii stacjonarnej.

 

§3 dodaje się ust. 5 i 6, o następującej treści:

5. O ile Regulamin, Umowa, Cennik, Regulamin promocji lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (w rozumieniu art. 78[1] KC) lub w formie dokumentowej (w rozumieniu art. 77[2] KC). W przypadku oświadczeń składanych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu Abonent zobowiązany jest do korzystania z adresu (numeru telefonu) podanego Operatorowi przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem dokonanych przez Abonenta późniejszych zmian).

 

6. W przypadku gdy oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

 

§5 ust 2 pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

w przypadku osoby fizycznej: nazwisko i imiona, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, dokładny i aktualny adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer ewidencji PESEL lub numer paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowca; Abonent może dodatkowo, za własną zgodą podać dobrowolnie inne dane np. numer ewidencji podatkowej NIP Abonenta, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych,

 

W § 13 ust. 1 dodaje się pkt 1.3 i 1.4 o treści:

1.3 numerze wykorzystywanym do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, z której Abonent skorzystał, oraz informację o stronie podmiotowej BIP UKE, na której jest zamieszczony rejestr, o którym mowa w art. 65 ust. 2 Ustawy,

1.4 informację o możliwości złożenia żądania, o którym mowa w art. 64a Ustawy (żądania blokowania połączeń wychodzących lub przychodzących dotyczących usług o podwyższonej opłacie oraz żądania ustalenia progu kwotowego korzystania z takich usług).

 

§19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z żadnymi opłatami wobec Operatora w dniu złożenia wniosku, jak również nie będzie z nimi zalegał w dniu planowanego zawieszenia Usług.

 

Uchyla się §24 ust. 2

 

Postanowienia §25 otrzymują brzmienie:

 

1. Abonent zobowiązany jest informować Operatora o zmianie danych podanych przy zawarciu Umowy abonenckiej, w tym w szczególności adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub nazwiska i imion, poprzez oświadczenie złożone na Trwałym nośniku w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Operatora siedziby na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy abonenckiej.

 

2. Oświadczenie o odstąpieniu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy abonenckiej powinno być złożone na piśmie oraz wysłane na adres określony w Umowie abonenckiej, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy przewidzianych w Umowie abonenckiej oraz w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Umowy abonenckiej (dotyczy Umów zawartych z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora lub na odległość). Oświadczenia powyższe można także złożyć w formie elektronicznej lub dokumentowej. Oświadczenia w formie dokumentowej składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zostać złożone za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w Umowie jako adres poczty elektronicznej Abonenta (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

 

3. Umowa abonencka nie uprawnia Abonenta do rozpowszechniania, przetwarzania, utrwalania, kopiowania, obróbki lub dystrybucji audycji lub ich części, wchodzących w skład programów telewizyjnych i radiowych, które chronione są prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi.

 

4. Aktualne: Regulamin, Regulaminy promocji oraz Cennik, wskazujący m.in. koszt usług serwisowych niewchodzących w skład Podstawowej obsługi serwisowej, dostępne są nieodpłatnie, na każde żądanie Abonenta w formie pisemnej lub elektronicznej, w serwisie internetowym Operatora www.promax.media.pl oraz w Biurze Obsługi Abonenta. Operator nieodpłatnie dostarcza Abonentowi znajdujące zastosowanie wzorce umowne wraz z Umową abonencką, na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa. a także na każde żądanie Abonenta, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli Operator  dopuszcza stosowanie takiego środka) a także na każdej jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

 

Regulamin świadczenia Usług dostępu do Internetu stacjonarnego oraz telefonii stacjonarnej

w bezprzewodowej technologii WiMAX

 

§2 następujące definicje otrzymują brzmienie:

 

Abonent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Operator zawarł Umowę abonencką na piśmie lub w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl.

 

Umowa abonencka/Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl, a w przypadku udostępnienia przez Operatora takiej możliwości także w inny sposób w formie elektronicznej lub dokumentowej pomiędzy Operatorem a Abonentem.

 

§3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Umowa abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej, a w przypadku udostepnienia przez Operatora takiej możliwości, także w formie elektronicznej lub w formie dokumentowej, w tym za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl. Abonentowi przysługuje prawo wyboru formy umowy spośród udostępnionych przez Operatora. Umowa zostaje zawarta po spełnieniu przez Zamawiającego określonych w Regulaminie warunków oraz stwierdzeniu przez Operatora istnienia możliwości technicznych świadczenia Usług, w tym w szczególności na podstawie Zamówienia, złożonego przez Zamawiającego. Operator może dodatkowo zapewnić możliwość zawarcia Umowy abonenckiej w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku rozszerzania zakresu Umowy abonenckiej o Usługę kolejnego rodzaju, tzn. usługę dostępu do Internetu lub usługę telefonii stacjonarnej.

 

§3 dodaje się ust. 5 i 6, o następującej treści:

5. O ile Regulamin, Umowa, Cennik, Regulamin promocji lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (w rozumieniu art. 78[1] KC) lub w formie dokumentowej (w rozumieniu art. 77[2] KC). W przypadku oświadczeń składanych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu Abonent zobowiązany jest do korzystania z adresu (numeru telefonu) podanego Operatorowi przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem dokonanych przez Abonenta późniejszych zmian).

 

6. W przypadku gdy oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

 

§5 ust 2 pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

w przypadku osoby fizycznej: nazwisko i imiona, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, dokładny i aktualny adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer ewidencji PESEL lub numer paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowca; Abonent może dodatkowo, za własną zgodą podać dobrowolnie inne dane np. numer ewidencji podatkowej NIP Abonenta, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych,

 

W § 11 ust. 1 dodaje się pkt 1.3 i 1.4 o treści:

1.3 numerze wykorzystywanym do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, z której Abonent skorzystał, oraz informację o stronie podmiotowej BIP UKE, na której jest zamieszczony rejestr, o którym mowa w art. 65 ust. 2 Ustawy,

1.4 informację o możliwości złożenia żądania, o którym mowa w art. 64a Ustawy (żądania blokowania połączeń wychodzących lub przychodzących dotyczących usług o podwyższonej opłacie oraz żądania ustalenia progu kwotowego korzystania z takich usług).

 

§13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Możliwość wykonywania połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie jest domyślnie odblokowana. Zablokowanie możliwości wykonywania tych połączeń wymaga złożenia odpowiedniego wniosku zgodnie z postanowieniami ust. 12 i nast. poniżej.

 

W §13 dodaje się ust. 12 i następne o następującej treści:

12. Operator zapewnia, na żądanie Abonenta, możliwość:

a. nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów,

b. nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów,

c. umożliwienia Abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez abonenta w żądaniu, lub połączeń przychodzących z takich numerów.

13. Operator zapewnia Abonentowi możliwość bezpłatnego określenia w Umowie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie zgodnie z postanowieniami art. 64 ust. 5 i nast. ustawy Prawo telekomunikacyjne. Po osiągnięciu ustalonego progu Operator blokuje w danym Okresie rozliczeniowym możliwość wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.

14. W przypadku gdy Abonent nie określił progu kwotowego, o którym mowa w ust. 13 powyżej, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu rozliczeniowego.

15. Po osiągnięciu progu kwotowego, o którym mowa w ust. 13 lub 14 powyżej, wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym Okresie rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego do wysokości tego wyższego progu.

 

§17 ust. 2 pkt e. otrzymuje brzmienie:

pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym  mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

 

§19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z żadnymi opłatami wobec Operatora w dniu złożenia wniosku, jak również nie będzie z nimi zalegał w dniu planowanego zawieszenia Usług.

 

Uchyla się §24 ust. 2

 

Postanowienia §25 otrzymują brzmienie:

 

1. Abonent zobowiązany jest informować Operatora o zmianie danych podanych przy zawarciu Umowy abonenckiej, w tym w szczególności adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub nazwiska i imion, poprzez oświadczenie złożone na Trwałym nośniku w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Operatora siedziby na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy abonenckiej.

 

2. Oświadczenie o odstąpieniu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy abonenckiej powinno być złożone na piśmie oraz wysłane na adres określony w Umowie abonenckiej, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy przewidzianych w Umowie abonenckiej oraz w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Umowy abonenckiej (dotyczy Umów zawartych z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora lub na odległość). Oświadczenia powyższe można także złożyć w formie elektronicznej lub dokumentowej. Oświadczenia w formie dokumentowej składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zostać złożone za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w Umowie jako adres poczty elektronicznej Abonenta (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

 

3. Aktualne: Regulamin, Regulaminy promocji oraz Cennik, wskazujący m.in. koszt usług serwisowych niewchodzących w skład Podstawowej obsługi serwisowej, dostępne są nieodpłatnie, na każde żądanie Abonenta w formie pisemnej lub elektronicznej, w serwisie internetowym Operatora www.promax.media.pl oraz w Biurze Obsługi Abonenta. Operator nieodpłatnie dostarcza Abonentowi znajdujące zastosowanie wzorce umowne wraz z Umową abonencką, na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa. a także na każde żądanie Abonenta, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli Operator  dopuszcza stosowanie takiego środka) a także na każdej jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej

 

§2 następujące definicje otrzymują brzmienie:

 

Abonent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Operator zawarł Umowę abonencką na piśmie lub w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl.

 

Umowa abonencka/Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl, a w przypadku udostępnienia przez Operatora takiej możliwości także w inny sposób w formie elektronicznej lub dokumentowej pomiędzy Operatorem a Abonentem.

 

§3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Umowa abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej, a w przypadku udostepnienia przez Operatora takiej możliwości, także w formie elektronicznej lub w formie dokumentowej, w tym za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl. Abonentowi przysługuje prawo wyboru formy umowy spośród udostępnionych przez Operatora. Umowa zostaje zawarta po spełnieniu przez Zamawiającego określonych w Regulaminie warunków oraz stwierdzeniu przez Operatora istnienia możliwości technicznych świadczenia Usług, w tym w szczególności na podstawie Zamówienia, złożonego przez Zamawiającego. Operator może dodatkowo zapewnić możliwość zawarcia Umowy abonenckiej w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku rozszerzania zakresu Umowy abonenckiej o Usługę kolejnego rodzaju, tzn. usługę dostępu do Internetu lub usługę telefonii stacjonarnej.

 

§3 dodaje się ust. 5 i 6, o następującej treści:

5. O ile Regulamin, Umowa, Cennik, Regulamin promocji lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (w rozumieniu art. 78[1] KC) lub w formie dokumentowej (w rozumieniu art. 77[2] KC). W przypadku oświadczeń składanych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu Abonent zobowiązany jest do korzystania z adresu (numeru telefonu) podanego Operatorowi przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem dokonanych przez Abonenta późniejszych zmian).

 

6. W przypadku gdy oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

 

§5 ust 2 pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

w przypadku osoby fizycznej: nazwisko i imiona, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, dokładny i aktualny adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer ewidencji PESEL lub numer paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowca; Abonent może dodatkowo, za własną zgodą podać dobrowolnie inne dane np. numer ewidencji podatkowej NIP Abonenta, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych,

 

W § 11 ust. 1 dodaje się pkt 1.3 i 1.4 o treści:

1.3 numerze wykorzystywanym do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, z której Abonent skorzystał, oraz informację o stronie podmiotowej BIP UKE, na której jest zamieszczony rejestr, o którym mowa w art. 65 ust. 2 Ustawy,

1.4 informację o możliwości złożenia żądania, o którym mowa w art. 64a Ustawy (żądania blokowania połączeń wychodzących lub przychodzących dotyczących usług o podwyższonej opłacie oraz żądania ustalenia progu kwotowego korzystania z takich usług).

 

§13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Możliwość wykonywania połączeń wychodzących na numery o podwyższonej opłacie jest domyślnie odblokowana. Zablokowanie możliwości wykonywania tych połączeń wymaga złożenia odpowiedniego wniosku zgodnie z postanowieniami ust. 12 i nast. poniżej.

 

W §13 dodaje się ust. 12 i następne o następującej treści:

12. Operator zapewnia, na żądanie Abonenta, możliwość:

a. nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów,

b. nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów,

c. umożliwienia Abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez abonenta w żądaniu, lub połączeń przychodzących z takich numerów.

13. Operator zapewnia Abonentowi możliwość bezpłatnego określenia w Umowie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie zgodnie z postanowieniami art. 64 ust. 5 i nast. ustawy Prawo telekomunikacyjne. Po osiągnięciu ustalonego progu Operator blokuje w danym Okresie rozliczeniowym możliwość wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.

14. W przypadku gdy Abonent nie określił progu kwotowego, o którym mowa w ust. 13 powyżej, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu rozliczeniowego.

15. Po osiągnięciu progu kwotowego, o którym mowa w ust. 13 lub 14 powyżej, wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym Okresie rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego do wysokości tego wyższego progu.

 

§17 ust. 2 pkt e. otrzymuje brzmienie:

pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym  mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

 

§19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z żadnymi opłatami wobec Operatora w dniu złożenia wniosku, jak również nie będzie z nimi zalegał w dniu planowanego zawieszenia Usług.

 

Uchyla się §24 ust. 2

 

Postanowienia §25 otrzymują brzmienie:

 

1. Abonent zobowiązany jest informować Operatora o zmianie danych podanych przy zawarciu Umowy abonenckiej, w tym w szczególności adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub nazwiska i imion, poprzez oświadczenie złożone na Trwałym nośniku w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Operatora siedziby na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy abonenckiej.

 

2. Oświadczenie o odstąpieniu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy abonenckiej powinno być złożone na piśmie oraz wysłane na adres określony w Umowie abonenckiej, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy przewidzianych w Umowie abonenckiej oraz w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Umowy abonenckiej (dotyczy Umów zawartych z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora lub na odległość). Oświadczenia powyższe można także złożyć w formie elektronicznej lub dokumentowej. Oświadczenia w formie dokumentowej składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zostać złożone za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w Umowie jako adres poczty elektronicznej Abonenta (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

 

3. Aktualne: Regulamin, Regulaminy promocji oraz Cennik, wskazujący m.in. koszt usług serwisowych niewchodzących w skład Podstawowej obsługi serwisowej, dostępne są nieodpłatnie, na każde żądanie Abonenta w formie pisemnej lub elektronicznej, w serwisie internetowym Operatora www.promax.media.pl oraz w Biurze Obsługi Abonenta. Operator nieodpłatnie dostarcza Abonentowi znajdujące zastosowanie wzorce umowne wraz z Umową abonencką, na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa. a także na każde żądanie Abonenta, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli Operator  dopuszcza stosowanie takiego środka) a także na każdej jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

Regulamin świadczenia Usług

dostępu do Internetu mobilnego PROMAX

§2 następujące definicje otrzymują brzmienie:

 

Abonent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą Operator zawarł Umowę abonencką na piśmie lub w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl.

 

Umowa abonencka/Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl, a w przypadku udostępnienia przez Operatora takiej możliwości także w inny sposób w formie elektronicznej lub dokumentowej pomiędzy Operatorem a Abonentem.

 

§3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Umowa abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej, a w przypadku udostepnienia przez Operatora takiej możliwości, także w formie elektronicznej lub w formie dokumentowej, w tym za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl. Abonentowi przysługuje prawo wyboru formy umowy spośród udostępnionych przez Operatora. Umowa zostaje zawarta po spełnieniu przez Zamawiającego określonych w Regulaminie warunków oraz stwierdzeniu przez Operatora istnienia możliwości technicznych świadczenia Usług, w tym w szczególności na podstawie Zamówienia, złożonego przez Zamawiającego. Operator może dodatkowo zapewnić możliwość zawarcia Umowy abonenckiej w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w serwisach internetowych Operatora www.promax.media.pl lub e.promax.media.pl. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku rozszerzania zakresu Umowy abonenckiej o Usługę kolejnego rodzaju, tzn. usługę dostępu do Internetu lub usługę telefonii stacjonarnej.

 

§3 dodaje się ust. 4 i 5, o następującej treści:

5. O ile Regulamin, Umowa, Cennik, Regulamin promocji lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (w rozumieniu art. 78[1] KC) lub w formie dokumentowej (w rozumieniu art. 77[2] KC). W przypadku oświadczeń składanych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu Abonent zobowiązany jest do korzystania z adresu (numeru telefonu) podanego Operatorowi przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem dokonanych przez Abonenta późniejszych zmian).

 

6. W przypadku gdy oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.

 

§4 ust 2 pkt a. otrzymuje brzmienie:

w przypadku osoby fizycznej: nazwisko i imiona, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, dokładny i aktualny adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer ewidencji PESEL lub numer paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowca; Abonent może dodatkowo, za własną zgodą podać dobrowolnie inne dane np. numer ewidencji podatkowej NIP Abonenta, numer konta bankowego, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych,

 

§14 ust. 2 pkt e. otrzymuje brzmienie:

pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym  mowa w art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

 

§16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z żadnymi opłatami wobec Operatora w dniu złożenia wniosku, jak również nie będzie z nimi zalegał w dniu planowanego zawieszenia Usług.

 

§20 otrzymuje brzmienie:

1. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Konsument uprawniony jest do złożenia do Prezesa UKE wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Prezes UKE może także wszcząć to postępowanie z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu Konsumenta. Zasady postępowania określa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

 

2. W przypadku naruszania przez Dostawcę warunków Umowy, Abonentowi przysługują także środki ochrony prawnej niewymienione w Regulaminie, określone w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Obejmują między innymi prawo żądania zapłaty odszkodowania lub kary umownej, prawo żądania wykonania umowy oraz prawo do odstąpienia od Umowy.

 

Postanowienia §21 otrzymują brzmienie:

 

1. Abonent zobowiązany jest informować Operatora o zmianie danych podanych przy zawarciu Umowy abonenckiej, w tym w szczególności adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, zmiany adresu do korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub nazwiska i imion, poprzez oświadczenie złożone na Trwałym nośniku w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Operatora siedziby na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy abonenckiej.

 

2. Oświadczenie o odstąpieniu, wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy abonenckiej powinno być złożone na piśmie oraz wysłane na adres określony w Umowie abonenckiej, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień dotyczących uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy przewidzianych w Umowie abonenckiej oraz w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Umowy abonenckiej (dotyczy Umów zawartych z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora lub na odległość). Oświadczenia powyższe można także złożyć w formie elektronicznej lub dokumentowej. Oświadczenia w formie dokumentowej składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zostać złożone za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w Umowie jako adres poczty elektronicznej Abonenta (z uwzględnieniem późniejszych zmian).

 

3. Aktualne: Regulamin, Regulaminy promocji oraz Cennik, wskazujący m.in. koszt usług serwisowych niewchodzących w skład Podstawowej obsługi serwisowej, dostępne są nieodpłatnie, na każde żądanie Abonenta w formie pisemnej lub elektronicznej, w serwisie internetowym Operatora www.promax.media.pl oraz w Biurze Obsługi Abonenta. Operator nieodpłatnie dostarcza Abonentowi znajdujące zastosowanie wzorce umowne wraz z Umową abonencką, na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa. a także na każde żądanie Abonenta, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli Operator  dopuszcza stosowanie takiego środka) a także na każdej jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

Regulamin oraz Cennik usługi Video na życzenie (VOD)

 

§2 pkt a. otrzymuje brzmienie:

Abonent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, albo jednostka niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z którą PROMAX zawarł na piśmie Umowę abonencką;

 

Umowa abonencka – umowa o świadczenie usług radia i telewizji zawarta w formie pisemnej pomiędzy PROMAX a Abonentem;

 

***

 

W braku akceptacji wskazanych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia łączącej nas umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych. Mając na uwadze fakt, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z koniecznością zwrotu udzielonych ulg zgodnie z postanowieniami umowy, odpowiedniego regulaminu lub regulaminu promocji. Zmiany wchodzą w życie w terminie jednego miesiąca od dnia ich ogłoszenia, tj. z dniem 12 grudnia 2018. Termin do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy upływa z dniem wejścia zmian w życie.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zostaw numer

Oddzwonimy

Zadzwoń:

+48 62 735 31 11

Zostaw swój numer!

Skorzystaj z poniższego formularza, podaj swój numer telefonu.
Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą i odpowiedzą na pytania dotyczące oferty.